บทความ
ชี้แจงในส่วนบทความค่ะ
วันที่ 01 ตุลาคม 2555
ส่วนบทความจะเป็นส่วนที่คุณครูบรรณารักษ์ ใช้เผยแพร่สาระความรู้ แง่คิดที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ