บทความ
เกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด
วันที่ 10 เมษายน 2556
มาศึกษากันดีกว่าค่ะ ว่ากิจกรรมห้องสมุดนั้นคืออะไร และมีอะไรบ้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.nmk.ac.th/maliwan2/page/6_1activitysource.html

ความหมายของกิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด  คือ งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้า และสนใจมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

ความสำคัญของกิจกรรมห้องสมุด

การจัดกิจกรรมห้องสมุดเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ทำให้ผู้ใช้ได้รู้จักห้องสมุด มีความกระตือรือร้นในการติดตามอ่านหนังสือหรือค้นคว้า มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมห้องสมุด

     1. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้อ่านหนังสือ

     2. เพื่อจูงใจให้อ่านหนังสือ และเกิดนิสัยรักการอ่าน

     3. เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานร่วมกัน

     4. เพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

     5. เพื่อให้ผู้ใช้มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น


ประเภทของกิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด จะจัดในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

      1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   เป็นกิจกรรมที่จูงใจให้นักเรียนสนใจในการอ่าน และเกิดนิสัยรักการอ่าน ได้แก่

การเล่านิทาน

การเล่าเรื่องจากหนังสือ

การตอบปัญหาจากหนังสือ

การอภิปราย

การออกร้านหนังสือ

การแสดงละครหุ่นมือ

การโต้วาที

การประกวด

การแข่งขัน

การใช้เกมนำไปสู่การอ่าน

จัดแสดงหนังสือใหม่

     2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักห้องสมุด ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่

การแนะนำการใช้ห้องสมุด

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

การนำชมห้องสมุด

การอบรมยุวบรรณารักษ์

     3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน   เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

การจัดนิทรรศการ

การประกวดคำขวัญ

การประกวดเรียงความ

การตอบปัญหา

การประกวดวาดภาพ

บริการครูนำนักเรียนมาศึกษาค้นคว้าในชั่วโมงเรียน

     4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป   เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อเสริมความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่

จัดสัปดาห์ห้องสมุด

ป้ายนิเทศเสริมความรู้

การจัดนิทรรศการ

การฉายสื่อมัลติมีเดีย

การสาธิตภูมิปัญญาไทย

ตอบปัญหาสารานุกรมไทย

     5. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่าน ได้แก่

มุมรักการอ่าน

มุมหนังสือในห้องเรียน

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ในปีการศึกษา 2556 ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมของเราจะจัดกิจกรรมห้องสมุดให้มากกว่าเดิม หากนักเรียนคุณครูผู้ปกครองหรือท่านใดที่สนใจอยากมีส่วนร่วมกับทางห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ก็สามารถแนะนำหรือติดต่อมาทางแฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้เลยนะคะ