บทความ
วิธีเขียนบรรณานุกรม มศว
วันที่ 10 ตุลาคม 2556

http://oklib.swu.ac.th/link/reference_format.html

รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

รูปแบบ

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.

ผู้แต่งคนเดียว

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. (2547). ไทยสิบสองปันนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศยาม.

ผู้แต่ง 2 คน

ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. (2543). การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ผู้แต่งมากกว่า 3 คน

จิราภา เต็งไตรรัตน์; และคนอื่นๆ. (2544). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ

สมใจ บุญศิริ, บรรณาธิการ. (2538). อินเตอร์เน็ต: นานาสาระแห่งการบริการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผู้แต่งชาวต่างประเทศ

แอลเลน, เจมส์. (2548). คิดเห็นเป็นชีวิต= As a man thinketh. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอ้พระเจ้า.

ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2547). สรรพสัตว์. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.

ผู้แต่งที่เป็นพระสังฆราชและมีเชื้อพระวงศ์

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ. (2547). โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัด

พระเชตุพน. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง

. ศิวรักษ์. (2538). สีกากับผ้าเหลือง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข. (2542). การสาธารณสุขไทย พ.. 2540-2541. กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและแผน

สาธารณสุข กระทรวงฯ.

กรมศิลปากร. (2534). โบราณสถานสระมรกต. กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมฯ.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์. (2544). ภูมิปัญญาทางศิลปะ. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. (2527). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือแปล

รูปแบบ

ผู้เขียนเดิม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาไทย. แปลโดย ชื่อผู้แปล. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ซาเว็ตซ์, เควิน เอ็ม. (2539). ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต. แปลโดย กิตติ บุณยกิจโณทัย; มีชัย เจริญด้วยศีล;

และ อมร เทพ เลิศทัศนวงศ์. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.

รูปแบบบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รวมบทความ รวมเรื่องต่างๆ

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อตอน. ใน ชื่อหนังสือ. ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผู้รวบรวม (ถ้ามี).

หน้าที่ตีพิมพ์ บทความหรือตอนนั้น. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ชื่อสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.

สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. (2545). ประเด็นสำคัญในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุด

วิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ, หน่วยที่ 11-15. หน้า 181-218. นนทบุรี :

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ

เครื่องถ้วยจีนที่พบในประเทศไทย. (2544). ใน เอกลักษณ์ไทย เล่ม 1. บรรณาธิการโดย จุลทรรศน์

พยาฆรานนท์; และคนอื่นๆ. หน้า 114-115. กรุงเทพฯ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

รูปแบบบรรณานุกรมเอกสารชุด

รูปแบบ

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. (ชื่อชุด).

สุจริต เพียรชอบ. (2542). ภูมิปัญญาไทยในภาษา. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวง

ศึกษาธิการ. (ชุดความรู้ภาษาไทย ลำดับที่ 18)

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

ตัวอย่าง

เลิศชาย ศิริชัย. (2537). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา: ศึกษากรณีหมู่บ้าน

ภาคกลาง. ปริญญานิพนธ์ กศ.. (พัฒนศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

จุลสาร/เอกสารที่ไม่เป็นเล่ม

ตัวอย่าง

รจนา ประสานพานิช. (2537). การสืบค้นสารนิเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์. (เอกสารคำสอน). ชลบุรี:

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ

รูปแบบ

ชื่อสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.

Sebesta, Robert W. (2002). Concepts of programming languages. 5th ed. Boston: Addison-Wesley.

รูปแบบบรรณานุกรมวารสาร

รูปแบบ

ชื่อ ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ. (ปี, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่): หน้าที่อ้าง.

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ... (2540, มีนาคม). พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ศิลปวัฒนธรรม. 18(5): 38-39.

ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน

จลาจลเขมร: ภาพสะท้อนปัญหาไทยกับเพื่อนบ้าน. (2546, 7-13 กุมภาพันธ์). มติชนสุดสัปดาห์. 23(1173): 29.

รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียน. (ปี, วันที่ เดือน). ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์ หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.

นวลจันทร์ จินตนาพันธ์. (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน. คมชัดลึก. หน้า 15.

ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน

สคบ.มอบสัญลักษณ์ติดสินค้ามาตรฐานสร้างความเชื่อมั่น. (2546, 14 กุมภาพันธ์). เดลินิวส์. หน้า 8.

รูปแบบบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์

รูปแบบ

ผู้ให้สัมภาษณ์ (ปี, วัน เดือน). ชื่อผู้สัมภาษณ์, สถานที่ที่สัมภาษณ์

โรจน์ งามแม้น. (2545, 15 เมษายน). สัมภาษณ์โดย สันติ อิ่มใจจิตต์, ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์.

รูปแบบบรรณานุกรมแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี(หรือ Retrieved เดือน วัน, ปี), จาก(from) ชื่อเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2548). หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหาร. สืบค้น