ชื่อหนังสือ  
VCD ติวเข้ม ฟิสิกส์ 7 ไฟฟ้าสถิตย์ (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ฟิสิกส์ 8 ไฟฟ้ากระแส (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ฟิสิกส์ 9 แม่เหล็กไฟฟ้า นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ฟิสิกส์ 10 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ฟิสิกส์ 11 สมบัติเชิงกลของสาร (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ฟิสิกส์ 12 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ฟิสิกส์ 13 อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 1 เราจะศึกษาชีววิทยาอย่างไร (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 2 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 3 พันธุศาสตร์ (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 4 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (ต่อ) (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 5 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 6 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช (ต่อ) (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 7 ระบบย่อยอาหาร (190฿) แสดง 
VCD ติวเข้ม ชีววิทยา 8 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ต่อ) (190฿) แสดง