ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่านประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ยอดนักอ่านประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด

3 ลำดับ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 22/05/2560   ถึง 31/05/2560

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ห้องเรียน กลุ่มสมาชิก จำนวนครั้ง
1 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี ม.2/4 มัธยมศึกษาตอนต้น 20
2 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ ม.3/7 มัธยมศึกษาตอนต้น 19
3 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ ม.5/8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 17