ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่านประจำเดือนมิถุนายน 2560
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

 

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด

3 ลำดับ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/06/2560   ถึง 30/06/2560

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ห้องเรียน กลุ่มสมาชิก จำนวนครั้ง
1 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ ม.3/7 มัธยมศึกษาตอนต้น 55
2 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง ม.1/10 มัธยมศึกษาตอนต้น 43
3 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี ม.2/4 มัธยมศึกษาตอนต้น 40