ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่านประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด

3 ลำดับ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/07/2560   ถึง 31/07/2560

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ห้องเรียน กลุ่มสมาชิก จำนวนครั้ง
1 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง ม.1/10 มัธยมศึกษาตอนต้น 56
2 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ ม.3/7 มัธยมศึกษาตอนต้น 34
3 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ ม.3/7 มัธยมศึกษาตอนต้น 25