ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลยคำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560

นักเรียนที่ตอบดีที่สุด ได้แก่

 

1) เด็กชายวุฒิศักดิ์ พวงแก้ว ม.3/10
2) เด็กหญิงสุวรรณา เทวารัมย์ ม.3/10
3) เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ ม.3/10

https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/1404804126255532