ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลยคำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันที่ 11 กันยายน 2560

(เดือนสุดท้ายของภาคการศึกษา ให้ 5 คนเลยค่ะ)

นักเรียนที่ตอบดีที่สุด ได้แก่

https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/1416156901786921

1) นางสาวขวัญจิรา ธารินธนบดี  ม.4/4
2) นายนนทิวากร วันเทวิญ ม.5/5
3) ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ ม.3/10
4) ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต ม.3/10
5) ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว ม.3/10