ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม (นับถึง 1 กันยายน วันที่ยืมได้เป็นวันสุดท้าย)
วันที่ 11 กันยายน 2560

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด

3 ลำดับ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/08/2560   ถึง 01/09/2560

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ห้องเรียน กลุ่มสมาชิก จำนวนครั้ง
1 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง ม.1/10 มัธยมศึกษาตอนต้น 43
2 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง ม.1/6 มัธยมศึกษาตอนต้น 34
3 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ ม.2/5 มัธยมศึกษาตอนต้น 28