ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 08 ธันวาคม 2560

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด

20 ลำดับ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/11/2560   ถึง 30/11/2560

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ห้องเรียน กลุ่มสมาชิก จำนวนครั้ง
1 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ ม.3/7 มัธยมศึกษาตอนต้น 43
2 21309 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ ม.1/2 มัธยมศึกษาตอนต้น 27
3 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ ม.3/7 มัธยมศึกษาตอนต้น 24