ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด

3 ลำดับ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/12/2560   ถึง 20/12/2560 (ที่นับก่อนครบเดือนเพราะจะแจกเกียรติบัตรให้ไปแลกบัตรสอยดาวแต่เนิ่น ๆ ได้ค่ะ)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ห้องเรียน กลุ่มสมาชิก จำนวนครั้ง
1 21494 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง ม.1/6 มัธยมศึกษาตอนต้น 12
2 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง ม.1/6 มัธยมศึกษาตอนต้น 12
3 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ ม.3/7 มัธยมศึกษาตอนต้น 11