ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลยคำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนธันวาคม 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560

                                   เฉลยคำถามนี้มีรางวัล เดือนธันวาคม 2560

1.หนังสือเรื่อง “พระอภัยมณี” ผลิตโดยสำนักพิมพ์ใด
  ตอบ            สกายบุ๊กส์
2.หนังสือเรื่อง “สังข์ทอง” จัดอยู่ในหมวดใด
  ตอบ            หนังสือเด็ก-นิทาน
3.หนังสือเรื่อง “ธงชาติอาเซียน” มีกี่หน้า
  ตอบ             29 หน้า
4.หนังสือเรื่อง “ภาษาบรูไนต้องรู้” จัดอยู่ในหมวดใด
  ตอบ              ความรู้ทั่วไป
5. ใครเป็นผู้แต่ง หนังสือเรื่อง “ราชาศัพท์”
  ตอบ              นนนี  ฐิติรัตน์

 

 

                                  รายชื่อผู้ชนะการตอบคำถาม เดือนธันวาคม 2560     
1. เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ ม. 1/10

2. เด็กหญิงณัฐธิชาแก้วทองม. 1/10

3. นายปฏิกานต์ ปัญญา ม. 6/6