ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 06 กรกฏาคม 2554

กำหนดการการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
1
5 สิงหาคม 2554

วัน เดือน ปี/เวลา

ประเภทการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระดับชั้น

1 สิงหาคม 2554

11.30 12.00 น.

12.20 12.40 น.

แข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

ม.1 ม.2

ม.3 ม.ปลาย

1. ใช้สารานุกรมไทย ฉบับโดยพระราชประสงค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีมละ 2 เล่ม ตามที่

กำหนดให้ (ศึกษาหนังสือได้ที่ห้องสมุด)

2. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน

3. ใช้เวลา 30 นาที คำถาม จำนวน 10 ข้อ

4. ค้นหาคำตอบแล้วตอบให้ได้ใจความสมบูรณ์ และบอก

แหล่งที่มาของคำตอบ (เล่มที่.....หน้าที่......)

- ทุกระดับชั้น

- ห้องละ 1 ทีม

2 สิงหาคม 2554

11.30-12.00 น.

12.20-12.50 น.

แข่งขันเปิดพจนานุกรม

ม.1 – ม.2

ม.3 – ม.ปลาย

1. ผู้แข่งขัน 1 คน

2. ผู้เข้าแข่งขันค้นหาคำศัพท์ และเขียนความหมายของ

คำศัพท์ทั้งหมดให้ครบทุกรายการ และแสดงหลักฐาน

การค้นคว้า

3. ใช้เวลา 20 นาที

4. คำศัพท์ จำนวน 20 คำ

- ทุกระดับชั้น

- ห้องละ 1 คน

- โปรดดูรายละเอียดเวลาแข่งขัน

3 สิงหาคม 2554

11.30 12.00 น.

12.20-12.50 น.

แข่งขันคัดลายมือ

ม.1 ม.2

ม.3 – ม.ปลาย

1. มี 2 แบบ คือ แบบหัวกลม และแบบอาลักษณ์

2. คัดตัวบรรจง เต็มบรรทัด

3. ใช้เวลา 30 นาที

- ทุกระดับชั้น

- ไม่จำกัด

จำนวน

4 สิงหาคม 2554

11.30-12.00 น.

12.20-12.50 น.

แข่งขันสะกดคำไทย

.1 – 2

ม.3 – ม.ปลาย

สะกดคำไทยให้ถูกต้อง

- ทุกระดับชั้น

- ไม่จำกัด
จำนวน

5 สิงหาคม 2554

11.30 – 12.00 น.

12.20 12.50 น.

13.00 16.00 น.

ประกวดเขียนเรียงความ

ม. 1- 2

ม. 3 ม.ปลาย

เขียนเรียงความเกี่ยวกับพระคุณแม่

(หัวข้อจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน)

- ทุกระดับชั้น

- ไม่จำกัด
จำนวน

แข่งขันจัดป้ายนิเทศ

1. หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี

2. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน

3. ขนาด 40 x 65 ซม. (ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเล็ก) จัดแนวตั้ง

4. ใช้วัสดุตกแต่งได้ตามความเหมาะสมโดยเตรียมวัสดุมาเอง

5. ห้ามประดิษฐ์ ตัด หรือตกแต่งผลงานมาก่อนเข้าแข่งขัน

-ทุกระดับชั้น

-ห้องละ 1 ทีม

วัน เดือน ปี เวลา

ประเภทการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระดับชั้น

1 สิงหาคม 2554

ถึง

5 สิงหาคม 2554

เกมใบ้คำ

เกมปริศนาสุภาษิต

เกมต่อภาพจิกซอว์

-สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่จัดการแข่งขัน

-เข้าร่วมการแข่งขัน

-รับรางวัลเมื่อชนะการแข่งขัน

- ไม่จำกัด
จำนวน

หมายเหตุ การแข่งขันทุกประเภท (ยกเว้นเกม) มีของรางวัลและเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ชนะ
การแข่งขัน โดยดูผลการแข่งขันจากประกาศของห้องสมุดหลังจากการแข่งขัน 1 วัน

เวลาการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

วัน เดือน ปี

เวลาแข่งขัน

ระดับชั้น

2 สิงหาคม 2554

11.10 12.00 น.
11.30
12.00 น.

ม.1
ม.2

12.00 12.20 น.
12.30
12.50 น.

ม.3
ม.ปลาย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่กำหนดให้ใช้ในการแข่งขันของนักเรียนแต่ละห้อง

ห้องที่เข้าแข่งขัน

สารานุกรมเล่มที่กำหนดให้ใช้

ห้องที่เข้าแข่งขัน

สารานุกรมเล่มที่กำหนดให้ใช้

ห้องที่เข้าแข่งขัน

สารานุกรมเล่มที่กำหนดให้ใช้

1/1

1/2

1/3

1 และ 24

2/7

2/8

2/9

2 และ 16

4/1

4/2

4/3

1 และ 12

1/4

1/5

1/6

13 และ 18

2/10

2/11

2/12

4 และ 5

4/4

4/5

4/6

8 และ 19

1/7

1/8

1/9

7 และ 12

2/13

5/1

5/2

5/3

2 และ 20

1/10

1/11

1/12

20 และ 22

3/1

3/2

3/3

3 และ14

5/4

5/5


การให้บริการยืม - คืน
แบบคัดลายมือ