ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมสามารถติดต่อยืมหนังสือและสื่อโสตวัสดุได้ที่ห้องสมุดค่ะ
วันที่ 31 ตุลาคม 2555

สำหรับคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ที่ยังไม่เคยยืมหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุมาก่อน
หากต้องการยืมหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุ
สามารถมาสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ห้องสมุด
โดยการระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล
ก็จะได้เป็นสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมแล้วค่ะ

วิธีการยืมหนังสือ
หรือสื่อโสตวัสดุ
บอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมกับยื่นหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุที่ต้องการยืม
คุณครูสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 10 เล่ม และสื่อโสตวัสดุครั้งละไม่เกิน 5 ชุด

กำหนดการคืน
หนังสือหรือสื่อโสตวัสดุ
กำหนดการคืนหนังสือหรือสื่อจะเหมือนกับนักเรียนค่ะ คือ หนังสือ 7 วัน, สื่อโสตวัสดุ 3 วัน
ถ้าหากยังค้นคว้าไม่แล้วเสร็จ ก็สามารถยืมต่อได้ เพราะไม่มีการคิดค่าปรับค่ะ
แต่สุดท้ายต้องส่งคืนหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุที่ยืมไปเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ (อาทิ ลาออก, ย้าย)